Duurzaamheid

De Europese pluimveesector legt wereldwijd standaarden vast

De laatste jaren besteden mensen steeds meer aandacht aan hoe hun voedsel wordt geproduceerd, vooral met betrekking tot dierenwelzijn en duurzame productie. De Europese pluimveevleessector is goed voorbereid om aan deze verwachtingen te voldoen, met productiemethoden die voldoen aan de zeer strikte EU-regels die in de hele productieketen worden toegepast – “farm to fork”. De huidige normen voor Europees pluimveevlees behoren tot de hoogste ter wereld en zijn gericht op het blijven verbeteren van de productieomstandigheden op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Dierenwelzijn

Een topprioriteit in Europa

Universele, op wetenschap gebaseerde normen garanderen dat de pluimveehouderijen in alle lidstaten aan dezelfde minimumvereisten voldoen. Er is bijzonder gedetailleerde wetgeving op dit gebied. Daarnaast kunnen individuele landen nog strengere regels aannemen.

In de EU worden kippen gehouden als één groot koppel dat vrij kan rondlopen in de stal en niet in kooien, zoals vaak wordt aangenomen. Hierdoor kunnen de vogels vrij bewegen en zich natuurlijk gedragen. In de stallen hebben de dieren altijd toegang tot vers drinkwater en voer. De bodem is bedekt met natuurlijk beddingmateriaal en de verlichting zorgt voor een natuurlijk dag-nachtritme. Luchtcirculatie, stofgehalte, vochtigheid en luchtkwaliteit worden voortdurend gecontroleerd en alle stallen moeten regelmatig en grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd om ervoor te zorgen dat de dieren in de juiste omstandigheden worden gehouden. Voor de boeren is het welzijn van hun dieren de eerste prioriteit: ze inspecteren hun pluimvee minstens twee keer per dag en documenteren alle relevante parameters. Verantwoorde zorg, diepgaande kennis en jarenlange ervaring zijn de meest doorslaggevende garanties voor een goed dierenwelzijn.

In de Europese wetgeving voor diergezondheid is bepaald dat de dieren voer moeten krijgen dat past bij hun soort en leeftijd. Het gebruik van groeihormonen is al jaren streng verboden. Diervoeder voor pluimvee bestaat uit twee componenten: mengvoer en losse grondstoffen. Het mengvoer bestaat uit basisgrondstoffen zoals maïs, tarwe en erwten. De co-producten die hieraan worden toegevoegd zijn bijvoorbeeld raapzaadschroot, sojaschroot en zonnebloemzaadschroot. De losse grondstoffen kunnen dezelfde zijn als in het mengvoer en worden door de veehouder aan het rantsoen toegevoegd.
De autoriteiten houden regelmatig toezicht op de productie en opslag van deze grondstoffen.

Antibiotica worden nooit preventief aan dieren toegediend, maar alleen als de vogels ziek zijn – en alleen op voorschrift van een dierenarts. De Europese pluimveesector zet zich in voor een verantwoord gebruik van antibiotica, wat betekent dat zo min mogelijk wordt gebruikt en daarmee alleen wat nodig is omde gezondheid en het welzijn van dieren te waarborgen. Als behandeling onvermijdelijk is, moet er voor het slachten voldoende tijd verstrijken om ervoor te zorgen dat de residuen voldoende worden afgebroken en niet meer in het vlees kunnen worden opgespoord. Groeibevorderende hormonen zijn in de hele EU strikt verboden.

Er zijn ook richtlijnen voor transport van de boerderij naar het slachthuis. De dieren moeten volledig gezond zijn en de strikte ruimtevoorschriften tijdens transport en transporttijden moeten in acht worden genomen. De dieren mogen in de regel niet langer dan 12 uur onderweg zijn.

Een andere bepalende factor voor dierenwelzijn is de deskundigheid en het verantwoordelijke gedrag van het personeel bij de dagelijkse productie

Strenge hygiënevoorschriften zijn van toepassing op het hele proces, van slachten tot verdere verwerking, verpakking en vervoer: elke ruimte en alle apparatuur moet aan hoge eisen voldoen. De naleving van de eisen inzake dierenwelzijn en hygiëne wordt gecontroleerd door een officiële dierenarts die voor en na het slachten tal van controles uitvoert. Bovendien moet elke verpakkingseenheid worden geëtiketteerd wanneer deze het slachthuis of de verwerkingsfabriek verlaat, zodat deze nauwkeurig kan worden getraceerd.

Duurzaamheid

Maatregelen ter bescherming van waardevolle ecologische hulpbronnen

Europese pluimveehouders zetten zich in om natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en schone lucht zoveel mogelijk te behouden. Dit gebeurt op basis van de EU-richtlijn inzake industriële emissies, die strikte regels bevat om het maximale niveau van milieu-emissies bij de productie van pluimveevlees te beheersen. Deze eisen gelden voor zowel boerderijen als slachthuizen. De Europese pluimveesector maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en de modernste technologie om de duurzaamheid en de impact op het milieu voortdurend te verbeteren.

Pluimveevlees heeft een zeer goede scorekaart voor het milieu in vergelijking met veel andere voedingsmiddelen. Een reden hiervoor is de optimale voerconversie, die gepaard gaat met lagere emissies. De pluimveehouders in de EU ontwikkelen ook voortdurend aanvullende maatregelen om het energieverbruik in hun stallen te minimaliseren. Computerondersteunde besturingstechnologieën ondersteunen hen bij deze zoektocht. Veel boerderijen wekken hun eigen energie op, b.v. met fotovoltaïsche of biogassystemen.

In vergelijking met andere voedingsmiddelen zijn de ecologische voetafdruk en het waterverbruik van pluimvee erg laag en werken de Europese pluimveevleesproducenten aan het verder optimaliseren van hun gebruik van grondstoffen.

Pluimveemest wordt o.a. gebruikt als meststof om de bodemeigenschappen te verbeteren. Dit komt vooral door het hoge stikstofgehalte. Uitwerpselen van pluimvee zijn daarom een goede vervanger voor kunstmest.

Etikettering

Verdere initiatieven voor verbeterd dierenwelzijn

Europese consumenten en AVEC-leden zijn het eens over de noodzaak van transparante verplichte etikettering van de oorsprong (‘EU’ of ‘niet-EU’) van pluimveeproducten via alle distributiekanalen (restaurants, kantines, catering, enz.). Bovendien hebben veel landen zichzelf georganiseerd om hun eigen etiketterings- of goedkeuringssysteem in te voeren om nog hogere normen te garanderen.

Kijk voor meer informatie hierover op